درجه حفاظتی (IP) چیست؟

درجه حفاظتی (IP) چیست؟ تجهيزات و مدار هاي الكتريكي در مكان و شرايط مختلفي نصب و بهره برداري مي شوند . IP كدي است كه ميزان تمهيدات در نظر گرفته شده تجهيزات الكتريكي درمورد ميزان حفاظت افراد جهت دسترسي قسمتهاي خطرناك و نفوذ اجسام جامد و محافظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار را مشخص مي نمايد.IP يك كد دو رقمي است IP (XX) كه با توجه به استاندارد IEC60529 تجهيزات الكتريكي را از نظر نفوذ عوامل خارجي مورد بررسي قرار مي دهد.رقم اول كه بين 0 تا 6 است ميزان حفاظت در برابر دسترسي افراد وگردغبارو اجسام سخت خارجي را مشخص نموده و رقم دوم كه بين 0 تا 8 است ميزان حفاظت در برابر نفوذ آب را مشخص مي نمايد .

رقم اول بعد از IP

0 غیر محافظت شده

1 حفاظت در برابر تماس تصادفی دست و اجسام با قطر بيش از 50 میلیمتر
درجه حفاظتی یا IP

2 حفاظت در برابر انگشتان و اجسام با قطر بيش از 12.5 میلیمتر

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

3 حفاظت در برابر اشيا با قطر بیش از 2.5 میلیمتر

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

4 حفاظت در برابر ابزار و سیم با قطر بيش از 1 میلیمتر

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

5 حفاظت در مقابل گرد و غبار)منافذ دستگاه به طو كامل مسدود نشده اما ميزان گرد غبار ورودي باعث اختلال تجهيز نمي شود)
درجه حفاظتی یا IP چیست؟

6 غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار

.

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

.

.

رقم دوم بعد IP

0 غیر محافظت شده

1 حفاظت در برابر ريزش عمودی آب

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

2 حفاظت در برابر ريزش آب در صورت كج شدن تا 15 درجه نسبت به حالت معمول

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

3 حفاظت در برابر اسپري آب از جهات مختلف
درجه حفاظتی یا IP چیست؟

4 حفاظت در برابر پاشش آب بیشتر از باران
درجه حفاظتی یا IP چیست؟

5 حفاظت در مقابل جت اسپري آب

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

6 حفاظت در مقابل فشار آب شدید

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

7 حفاظت در مقابل غوطه وری تا عمق یک متر و تا ۳۰ دقیقه زیر آب

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

8 حفاظت در مقابل غوطه وری بیش از یک متر

درجه حفاظتی یا IP چیست؟

.

.

.

.

دیدگاهتان را بنویسید