درجه حفاظتی IP)Ingress Protection) چیست؟

درجه حفاظتی IP)Ingress Protection) چیست؟ تجهيزات و مدار هاي الكتريكي در مكان و شرايط مختلفي نصب و بهره برداري مي شوند، كدي است كه ميزان تمهيدات در نظر گرفته شده تجهيزات الكتريكي درمورد ميزان حفاظت افراد جهت دسترسي قسمتهاي خطرناك و نفوذ اجسام جامد و محافظت در برابر نفوذ آب و گرد وغبار را مشخص مي نمايد .

IP يك كد دو رقمي است (IP(XXكه با توجه به استاندارد IEC60529 تجهيزات الكتريكي را از نظر نفوذ عوامل خارجي مورد بررسي قرار مي دهد .

رقم اول كه بين 0 تا 6 است (IP(XX ميزان حفاظت در برابر دسترسي افراد وگردغبارو اجسام سخت خارجي را مشخص نموده و رقم دوم كه بين 0 تا 8 است ميزان حفاظت در برابر نفوذ آب را مشخص مي نمايد .

رقم اول بعد از IP

عدد 0 یعنی غیر محافظت شده

 عدد 1 یعنی حفاظت در برابر تماس تصادفی دست و  اجسام با قطر بيش از 50 میلیمتر

عدد 2 یعنی حفاظت در برابر انگشتان و اجسام با قطر بيش از 12.5 میلیمتر

 عدد 3 یعنی حفاظت در برابر اشيا با قطر بیش از 2.5 میلیمتر

 

 عدد  4 یعنی حفاظت در برابر ابزار و سیم با قطر بيش از یک میلیمتر

 

 عدد 5 یعنی حفاظت در مقابل گرد و غبار)منافذ دستگاه به طور كامل مسدود نشده اما ميزان گرد غبار ورودي باعث اختلال تجهيز نمي شود)

 عدد  6  یعنی غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار

 

رقم دوم بعد IP

عدد 0 محافظت نشده در برابر مایعات آب

 عدد1 یعنی حفاظت در برابر ريزش عمودی آب

 

عدد 2 یعنی حفاظت در برابر ريزش آب در صورت كج شدن تا 15 درجه نسبت به حالت معمول

 عدد 3 یعنی حفاظت در برابر اسپري آب از جهات مختلف
 عدد 4 یعنی حفاظت در برابر پاشش آب بیشتر از باران
 عدد 5 یعنی حفاظت در مقابل جت اسپري آب

 عدد 6 یعنی حفاظت در مقابل فشار آب شدید

عدد 7 یعنی حفاظت در مقابل غوطه وری تا عمق یک متر و تا ۳۰ دقیقه زیر آب

عدد 8 یعنی حفاظت در مقابل غوطه وری بیش از یک متر